Everyone’s welcome at Tesco

Naše rozmanitost.

75% žen
25% mužů

3,8 % kolegů/kolegyň se změněnou pracovní schopností

54 % kolegů/kolegyň pečuje nebo asistuje při péči o osoby blízké

28% kolegů a kolegyň mezi 18 a 34 lety
56% kolegů a kolegyň mezi 35 a 54 lety
16% kolegů a kolegyň nad 55 let

33 různých národností

Na úvod.

V České republice pomáháme celé řadě komunit a poskytujeme zdravé a udržitelné potraviny všem našim zákazníkům
bez rozdílu. Chceme, aby naše firma byla společností, která vnímá potřeby komunit, reaguje na ně a stává se tak dobrým sousedem, který pomáhá přesně tam, kde je to potřebné. I proto jsme 15. května 2020 podepsali Chartu diverzity a přidali se k firmám, které chtějí pomáhat měnit společnost k lepšímu.

Samotná existence diverzity, tedy rozmanitosti či různorodosti, však nestačí. Naší snahou je vytvářet v Tescu inkluzivní pracovní prostředí na bázi kultury rozmanitosti, kde každý nápad je vítán. Kulturou, která chápe individualitu našich kolegyň a kolegů a vytváří smysl sounáležitosti a jednoho týmu tím, že oceňuje rozdílnost jejich zázemí, osobností a preferencí.

Navíc, kultura začleňování je nedílnou součástí naší značky, je zakotvena v našich hodnotách – chovejme se k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám.

Katarína Navrátilová
generální ředitelka, Tesco Stores ČR

Katarina Navratilova

V Tescu je každý vítán.

V rámci stále se vyvíjejícího odvětví, jako je maloobchod, je zásadní právě naše schopnost přinášet inovace, přičemž věříme, že klíčem našeho úspěchu jsou naši kolegové a kolegyně.

Pojem „každý je vítán“ pro nás znamená přijmout lidi takové, jací jsou, bez jakýchkoliv předsudků a oceňovat jejich přínos pro společnost.

Víme, že výraz „diverzita“ je často spojován se zřetelnými odlišnostmi, jako jsou pohlaví, věk nebo rasa. Právě proto místo něj záměrně používáme výraz „různorodost“. To je pro nás skutečně důležité, protože se domníváme, že podstatný je širší soubor různých aspektů, například dosažené vzdělání, způsob práce, pečovatelské povinnosti a duševní i fyzické zdraví, včetně aspektů diverzity, které jsou vidět.

Naši kolegové/kolegyně – letmý pohled.

Z hlediska věku je celkový počet kolegů/kolegyň vyvážen – všechny věkové skupiny od 18 do 78 let jsou výrazně zastoupeny.

Je pro nás důležité, aby v rámci celkového počtu kolegů/kolegyň byly i nadále zastoupeny různé věkové skupiny, přičemž nabízíme také řadu programů na podporu zaměstnanosti mladých lidí bez zkušeností:

 • Program „Young Leaders“ je zaměřen na mladé lidi, kteří právě dokončili středoškolské studium. Cílem je zajistit jejich rozvoj pro manažerské pozice v oblasti provozoven či distribuce.
 • Program „Graduates“ v centrální kanceláři skýtá jedinečnou příležitost pro ty, kteří přemýšlí nad profesní dráhou v centrální kanceláři. Nabízí možnost vyzkoušet si různé pozice v rámci týmů z různých částí našeho podnikání.

Rozvíjíme potenciál všech.

Ženy tvoří 75 % z našich zaměstnanců v České republice a pozice seniorních manažerek a ředitelek zastává 48 % žen. Jsme rádi, že máme tolik talentovaných žen na vyšších postech, a jsme odhodláni dělat vše pro to, abychom zajistili rovný přístup ke všem pracovním pozicím pro všechny kolegy i kolegyně.

Přijímáme opatření, která nám pomohou skutečně rozvíjet potenciál každého:

 • zajišťujeme, aby seznamy kandidátů na nové pozice zahrnovaly vyvážený podíl žen a mužů
 • nabízíme nadstandardní benefity podporující rodinu, které nabízejí ještě větší flexibilitu pro kolegyně a kolegy, kteří pečují o dítě
 • Podpora zdraví a zdravého životního stylu díky možnosti využít bezplatnou Linku opravdové pomoci, která je k dispozici 24/7 a poskytuje kolegům a kolegyním podporu v souvislosti s finančním, právním nebo psychologickým poradenstvím.
 

Transparentní odměňování.

Společnost Tesco je zaměstnavatel, který uplatňuje politiku rovného odměňování všech zaměstnanců bez rozdílu. V našich provozovnách a distribučním centru má každá pozice specifický mzdový tarif, který se nemění dle toho, kdo příslušnou pozici zastává.

Jsme hrdí, že dobrovolně publikujeme naše údaje o odměňování žen a mužů. Toto vyhodnocení nám pomůže i nadále sledovat
a vyhodnocovat pokrok. 

Chceme jít pozitivním příkladem při zveřejnění rozdílů v odměňování, a to je důvod, proč podporujeme měření
a zveřejňování dat i u ostatních zaměstnavatelů.

Flexibilita a vstřícnost vůči rodinám.

Flexibilita je pro kolegyně a kolegy často zásadní z toho důvodu, aby dokázali zvládnout své pracovní závazky i životní změny, které s dítětem do života přicházejí, nebo pro ty, kteří pečují o osoby blízké. Jsme hrdí na to, že jsme zavedli náš soubor pravidel a předpisů pro podporu rodin, jež  řeší určité situace, se kterými se mohou rodiče setkat:

 • Mateřská dovolená – kolegyním dorovnáme peněžitou pomoc po celou dobu mateřské dovolené do 100 % mzdy.
 • Otcovské volno – naši kolegové mají nárok
  na 2týdenní placené volno ( v případě zákonné otcovské kolegům dorovnáme
  do 100 % průměrné čisté mzdy. V případě, že nevznikne nárok na zákonnou
  otcovskou mohou kolegové využít firemní otcovské volno).
 • Volno v souvislosti s adopcí – podpoříme rodiny, které adoptovaly dítě tím, že dorovnáme příjem matky po dobu mateřské dovolené. Pokud rodiče nemají nárok na rodičovskou ani mateřskou dovolenou, mohou využít 8 týdnů placeného volna.
 • Volno v souvislosti s pěstounskou péčí – abychom podpořili kolegyně a kolegy, kteří se chtějí zapojit do pěstounské péče, případně se nově stali pěstouny, budou mít naši kolegové a kolegyně nárok na placené volno po dobu až 1 týdne.
 • Volno v souvislosti s umělým oplodněním – zaměstnancům, kteří podstupují tento proces nabízíme týden placeného volna na jeden cyklus, až do výše 3 týdnů.
 • Volno při úmrtí dítěte – ačkoliv upřímně doufáme, že tato pravidla nebudou nikdy potřebná, nabídneme dva týdny placeného volna v případech, kdy rodič přijde o dítě mladší 18 let (včetně 2 hrazených dnů placeného volna ze zákona).
 V rámci společnosti Tesco usilujeme o to, aby se všichni cítili uznávaní a respektovaní, a to i bez ohledu na sexuální orientaci. Proto nabízíme stejné benefity pro LGBT+ kolegyně a kolegy jako pro ty heterosexuální: 
 
 • placené volno na registrované partnerství.
 • doprovod partnera/partnerky k lékaři.
 • volno na pohřeb v rodině partnera/partnerky.
 • nárok na 2 týdny placeného volna při narození či adpoci dítěte.

Naším cílem je vzdělávat kolegyně a kolegy v daném tématu a propojovat je tak, aby si mohli vzájemně vyměňovat zkušenosti a pomáhat.

Výhody, které plynou ze začleňování osob se zdravotním postižením.

I postižení či znevýhodnění je součástí lidského života. Každý z nás se s tím v průběhu svého života velmi pravděpodobně setká, ať již dočasně či, trvale.

Postižení představuje jakýkoliv stav, který ztěžuje provádění určitých činností nebo interakci se světem okolo vás. Kategorie postižení zahrnují různé fyzické a duševní poruchy, přičemž ne všechny jsou na první pohled viditelné či zřejmé.

Jsme si vědomi, že kvůli povaze našeho podnikání nejsou všechny pracovní pozice vhodné pro osoby se změněnou pracovní schopností. Avšak tam kde můžeme, podporujeme kolegy/kolegyně se změněnou pracovní schopností prostřednictvím:

 • dočasného přeřazení na jiné pracoviště
 • změny úvazku (méně odpracovaných hodin za týden)
 • častějších přestávek
 • flexibility během plánování směn nebo přizpůsobení směn z důvodu rehabilitací

Návrat do pracovního procesu po delší přestávce způsobené onemocněním může být náročný. Proto, naše pravidla a předpisy pro postupný návrat do práce umožňují kolegyním a kolegům na provozovnách, v kancelářích i v rámci našeho distribučního centra odpracovat během prvních 4 týdnů po návratu do zaměstnání pouze polovinu smluvní pracovní doby, přičemž společnost Tesco jim uhradí mzdu v plné výši. 

 

Naše aktivity podporující inkluzivní kulturu.

Ačkoliv již nyní můžeme slavit celou řadu úspěchů, stále je před námi v oblasti diverzity a inkluze dlouhá cesta. Neustále se musíme snažit budovat inkluzivní kulturu, kde jsou vítáni všichni bez rozdílu a kde mají pocit, že někam patří. Naši strategii v oblasti diverzity a inkluze reprezentují tři pilíře:

Zvyšování povědomí v oblasti inkluze a diverzity

Naši lídři, manažerky i manažeři, jdou v oblasti inkluze příkladem a podporují diverzitu

Inkluze je součástí životního cyklu kolegů a kolegyň

Podívejte se na záznam z naší konference

Přehrát video